I. Ogólnopolski Tydzień Biblijny 26.04-2.05.2009

Piotr Sużyński - Fundacja "Opoka" (red.) | Aktualne patronaty | 2009-05-01
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II organizuje w tym roku I. Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który zainaugurowany zostanie Niedzielą Biblijną 26 kwietnia 2009 r. (III Niedziela Wielkanocna). Hasłem Tygodnia są słowa z Listu św. Pawła do Filipian „Dla mnie żyć - to Chrystus" (Flp 1,21).


I Ogólnopolski Tydzień Biblijny organizowany przez Dzieło Biblijne (26 kwietnia - 2 maja)  
Dzieło Biblijne po raz pierwszy organizuje Tydzień Biblijny. Rozpocznie go 26 kwietnia Niedziela Biblijna. Inicjatywie towarzyszą słowa Apostoła Narodów: „Dla mnie żyć - to Chrystus", przez co Tydzień Biblijny wpisuje się w obchodzony Rok św. Pawła.

Jak wyjaśnia ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, przeżywany właśnie Rok św. Pawła, jak i ostatni synod biskupów „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła" X 2008), to ważne znaki czasu, poprzez które Opatrzność Boża wzywa do odkrycia Pisma Świętego. - Można mieć nadzieję, że rozpoczynający się w trzecią niedzielę wielkanocną Tydzień Biblijny, jest odpowiedzią na te znaki i będzie dla wielu wspólnot diecezjalnych i parafialnych, a także dla rodzin chrześcijańskich czasem błogosławionym. Może on bowiem stać się okazją do wspólnego, duchowego wędrowania z uczniami idącymi z Jerozolimy do Emaus, aby wraz z nimi wsłuchiwać się w Głos uwielbionego Jezusa, który i dzisiaj rozbrzmiewa w słowach świętych Pism, a usłyszany przez człowieka rozpala serce ogniem nowej wiary, nadziei i miłości - tłumaczy ks. Witczyk.

Nad organizacją Niedzieli Biblijnej i całego Tygodnia czuwać będą moderatorzy Dzieła Biblijnego ustanowieni we wszystkich diecezjach kraju. Materiały do homilii, spotkań w grupach połączonych z lekturą Biblii i katechez biblijnych zostały zebrane w "Przeglądzie Biblijnym". Periodyk powstał z inicjatywy zarządu Dzieła. W słowie wstępnym do pierwszego numeru kard. Stanisław Dziwisz napisał: „Niech Sługa Boży Jan Paweł II, patron Dzieła Biblijnego, oręduje za każdym moderatorem, animatorem i wszystkimi, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w dzieło nowej ewangelizacji! Niech Duch Święty z kart Biblii zstępuje na nasze rodziny, parafie i na cały Kościół w Polsce! Niech go odradza, odnawia i bezpiecznie prowadzi po drogach współczesności!"

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II jako stowarzyszenie kościelne zostało erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski we wrześniu 2005 roku. W listopadzie ubiegłego roku biskupi zatwierdzili na czas nieokreślony statut Dzieła. Na terenie poszczególnych diecezji może ono istnieć za zgodą biskupa diecezjalnego. W chwili obecnej działa we wszystkich diecezjach, gdzie biskupi powołali diecezjalnych moderatorów (Dzieło nie obejmuje diecezji polowej i greckokatolickich). W myśl przyjętego statutu, „celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych". W parafiach i dekanatach lub diecezjalnie organizowane są regularne warsztaty biblijne, Szkoły Słowa Bożego, kręgi biblijne czy spotkania ze Słowem Bożym metodą lectio divina. W 2006 r. ukazał się pierwszy zeszyt „Kręgu Biblijnego". Periodyk, wydawany pod patronatem Dzieła Biblijnego, adresowany jest do duszpasterzy i animatorów prowadzących grupy parafialne zainteresowane studium Pisma Świętego.

Szczegółowe informacje na temat Dzieła Biblijnego (m.in. statut) i jego prac w poszczególnych diecezjach można znaleźć na stronie: www.biblista.p l.

Przewodniczącym Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski jest metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski.

Oficjalna strona www Dzieła Biblijnego >>> kliknij
Materiały wykorzystane na tej stronie pochodzą z: "Przeglądu Biblijnego" nr 1/2009 oraz strony internetowej Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Przeczytaj na naszych stronach artykuł "Niedziela biblijna i co dalej" pochodzący z numeru 17/2009 Tygodnika Katolickiego "Niedziela" >>> kliknij (Z abp. Marianem Gołębiewskim - metropolitą wrocławskim, odpowiedzialnym za Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Polsce - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś)

Słowo Przewodniczącego Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski

 
       Na zakończenie ostatniego Synodu Biskupów w Rzymie (5-26.X.2008 r.), którego tematem było „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła", Ojcowie Synodalni skierowali do wiernych całego świata specjalne Orędzie, w którym znajduje się gorący apel do umiłowania Słowa Bożego. Jest w nim także zachęta do posiadania Biblii w naszych domach, do jej uważnej lektury i pogłębiania treści po to, aby ją lepiej zrozumieć i według niej żyć. Tak pojęta lektura ma stać się modlitwą i prowadzić do godnego świadectwa życia. Powinniśmy słuchać Słowa Bożego z miłością i wiarą, zwłaszcza w liturgii Kościoła. Mamy stwarzać przestrzeń milczenia w naszym wnętrzu, aby Słowo Boże było usłyszane i mogło okazać swoją skuteczność. „Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca" (Hbr 4,12). Chodzi więc o to, aby Biblia towarzyszyła nam w życiu, abyśmy w świetle Słowa Bożego oceniali własne życie i wydarzenia współczesnego świata.
      Apel Ojców Synodalnych nie może pozostać bez echa. Muszą iść za nim konkretne czyny i inicjatywy. Odpowiedzią na powyższy apel jest Ogólnopolska Niedziela Biblijna. Wiele diecezji - za zgodą swoich biskupów - obchodzi ją w Trzecią Niedzielę Wielkanocną. Dobrze byłoby, aby następujący po niej tydzień był również nasycony refleksją i treścią biblijną, w większym stopniu, niż to czyniono dotychczas. Byłby to Pierwszy Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który chcemy przeżywać pod hasłem „Dla mnie żyć - to Chrystus" (Flp 1,21). To lapidarne stwierdzenie św. Pawła jest syntezą jego apostolskiego życia, poświęconego głoszeniu Słowa Bożego wśród pogan. Jest to inicjatywa moderatorów diecezjalnych i zarządu „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II", którą całym sercem popieram. W związku z tym specjalny zespół biblistów i liturgistów przygotował materiały nawiązujące do Roku św. Pawła i do bieżącego roku duszpasterskiego, przeżywanego pod hasłem „Otoczmy troską życie". Materiały te zawierają: nabożeństwa i spotkania ze Słowem Bożym, homilie na niedzielę biblijną, katechezy biblijne, prezentacje multimedialne i tzw. Uniwersytet Biblijny dla dzieci. Jak widać z tego wyliczenia, duszpasterze w Polsce - poprzez wydziały duszpasterskie poszczególnych kurii diecezjalnych - otrzymują bardzo konkretną pomoc, celem dobrego przygotowania i przeprowadzenia niedzieli biblijnej wraz z następującym po niej tygodniem biblijnym.
      Wyrażam szczerą wdzięczność moderatorom diecezjalnym i zarządowi Dzieła Biblijnego oraz
naszym biblistom za podjęcie i realizację tej cennej inicjatywy. Liczę na przychylność i otwartość
duszpasterzy i zachęcam ich, by w oparciu o dostarczone pomoce zrealizowali tę nową inicjatywę w zakresie duszpasterstwa biblijnego. Niech to będzie z naszej strony odpowiedź na apel Ojców Synodalnych, do których grona miałem zaszczyt należeć, by Biblia była zawsze w centrum chrześcijańskiego życia, by kształtowała nasze sumienia i serca.
† Marian Gołębiewski
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Przewodniczący Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary
przy Konferencji Episkopatu Polski
Wrocław, dnia 18 lutego 2009 r. 
Pierwszy Ogólnopolski Tydzień Biblijny
Słowo Wstępne Przewodniczącego "Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II", ks. prof. dra hab. Henryka Witczyka doI. numeru "Przeglądu Biblijnego"
      Hasłem pierwszego, Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego, który wypada nam przeżywać w Roku świętego Pawła, są słowa Apostoła narodów: „Dla mnie żyć - to Chrystus" (Flp 1,21). Przywołują one na pamięć Synod Biskupów, który obradował w październiku 2008 roku pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI na temat „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła".       Te dwa wielkie wydarzenia są nie tylko dla zarządu, moderatorów diecezjalnych, animatorów
dekanalnych i parafialnych oraz członków „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II", ale także dla wszystkich wierzących w Polsce, ważnymi znakami czasu, poprzez które Opatrzność Boża wzywa do odkrycia Pisma świętego jako największego Skarbu i najpiękniejszej Perły - jako pra-
-Sakramentu żywej i miłującej człowieka Obecności zmartwychwstałego PANA. Można mieć nadzieję, że rozpoczynający się w trzecią niedzielę wielkanocną Ogólnopolski Tydzień Biblijny, jest odpowiedzią na te znaki i będzie dla wielu wspólnot diecezjalnych i parafialnych, a także dla rodzin chrześcijańskich czasem błogosławionym. Może on bowiem stać się okazją do wspólnego, duchowego wędrowania z uczniami idącymi z Jerozolimy do Emaus, aby wraz z nimi wsłuchiwać się w Głos uwielbionego Jezusa, który i dzisiaj rozbrzmiewa w słowach świętych Pism, a usłyszany przez człowieka rozpala serce ogniem nowej wiary, nadziei i miłości (por. Łk 24,25-27.32; Ap 1-3).
      Aby duszpasterzom i wiernym ułatwić wspólnotowe i osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, który przychodzi do swojego Kościoła pod postacią Ewangelii, moderatorzy diecezjalni Dzieła Biblijnego powołali jesienią 2008 roku zespół biblistów i liturgistów, którym zlecili przygotowanie materiałów pomocniczych do owocnego przeżywania nabożeństw słowa Bożego, konferencji biblijnych czy innych form aktywności modlitewno-formacyjnej.
      Owocem kilku miesięcznej pracy tego zespołu jest zbiór materiałów, które decyzją zarządu „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II" zostały zebrane w formie drukowanej oraz elektronicznej i opublikowane razem jako pierwszy numer biuletynu „Przegląd Biblijny" z dodatkiem w postaci płyty DVD. Zgodnie ze statutem i zapisami książeczki członkowskiej Dzieła Biblijnego biuletyn ten będzie się ukazywał regularnie. Winien służyć apostołom Słowa Bożego jako praktyczny przewodnik tak w świecie współczesnej biblistyki jak i nowoczesnego - zgodnego z nauczaniem
Soboru Watykańskiego II oraz wskazaniami ostatniego Synodu Biskupów - duszpasterstwa.       Dołączony do biuletynu plakat zawiera informację o haśle i terminie pierwszego Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. Z pewnością przybliży on wiernym tak postać św. Pawła jak i jego wielkie, posunięte aż do męczeństwa oddanie Ewangelii, czyli ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu Jezusowi, który mu się objawił nie tylko na drodze do Damaszku, ale nieustannie stawał przy nim w każdej sytuacji apostolskiego życia - aby ostatecznie powołać go do życia w Niebie.
      W tym miejscu pragnę wyrazić wdzięczność całemu zespołowi redakcyjnemu „Przeglądu Biblijnego" za wykonaną pracę - nie tylko rzetelną w zakresie przekazywanych treści, ale także
pełną innowacyjnych propozycji na płaszczyźnie form nowoczesnego apostolstwa biblijnego. Została ona wykonana bezinteresownie. „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II" nie prowadzi żadnej
działalności gospodarczej. Może jednak podejmować inicjatywy apostolskie, takie jak prowadzenie strony internetowej www.biblista.pl czy publikacja „Przeglądu Biblijnego" i związanych z Tygodniem Biblijnym materiałów, dzięki ofiarności wielu osób i wydawnictw. Ważne miejsce w działalności apostolskiej „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II" zajmują stałe rubryki w czasopismach Gość Niedzielny", „Niedziela", „Przegląd Katolicki", „Posłaniec Warmiński", „Idziemy", oraz „Pielgrzym", a także program radiowy „Szukając Słowa Bożego", nadawany w każdy piątek  w Radio Maryja (godz. 18.15-19.30) oraz biblijny program w Telewizji TRWAM noszący tytuł „W namiocie Słowa", emitowany w każdą sobotę (godz. 16.10-17.00).       Zamieszczone w niniejszym numerze „Przeglądu Biblijnego" materiały nie są przyporządkowane poszczególnym dniom tygodnia. Każdy z duszpasterzy i moderatorów zechce samodzielnie określić, które z prezentowanych jednostek liturgicznych, katechetycznych czy multimedialnych wykorzysta i w jakim czasie. Nie ulega wątpliwości, że oferowane materiały będą mogły być wykorzystane także w kontekście innych okoliczności duszpasterskich czy katechetycznych. Nade wszystko jednak mam głęboką nadzieję, że pierwszy numer „Przeglądu Biblijnego" da początek podręcznej bibliotece biblijnej wszystkich duszpasterzy będących na co dzień świadkami Ewangelii. Inne propozycje do tej biblioteki, wydawane w większości pod patronatem „Dzieła Biblijnego" lub we współpracy z moderatorami krajowymi lub diecezjalnymi, przedstawiamy na okładce niniejszego biuletynu.
      Niech zmartwychwstały Jezus błogosławi wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w apostolat Słowa Bożego w naszych rodzinach, parafiach i diecezjach. Niech naszym życiem
będzie Chrystus-Ewangelia! Przemierzajmy wraz z Nim - jak św. Paweł - drogi, po których biegnie życie współczesnego świata i Polski. Nade wszystko bądźmy wdzięczni uwielbionemu Panu, że powołał nas do grona swoich przyjaciół, którym objawił „wszystko, co usłyszał od Ojca"
(J 15,15). A Sługa Boży Jan Paweł II, patron „Dzieła Biblijnego" w Polsce niech nam dalej wyprasza Boże błogosławieństwo, a także moc i światło Ducha Prawdy!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II poleca:  

 Przegląd Biblijny Nr 1 (2009)

  Biuletyn Dzieła Biblijnego
im. Jana Pawła II

 

 
 Czytaj całość: >>> kliknij
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papieska Komisja Biblijna

Biblia a moralność

Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego

Verbum Kielce 2009

Zamówienia:
Instytut Teologii Biblijnej VERBUM
Ul. Jana Pawła II 7
25-013 Kielce
Tel. 041 368 02 96 w. 218
e-mail: verbum@kielce.opoka.org.pl
Cena: 18 zł - zniżka dla studentów, przy większych zamówieniach.

PRZEDMOWA

Gorące pragnienie szczęścia, czy mówiąc inaczej, dążenie do życia w pełni zadowalającego jest od niepamiętnych czasów głęboko zakorzenione w ludzkim sercu. Realizacja tego pragnienia zależy w dużej mierze od własnego postępowania, które często nie jest zgodne z postępowaniem innych. W jaki sposób można dojść do określenia właściwego zachowania prowadzącego poszczególne osoby społeczeństwa, całe narody do spełnionego życia, lub i innymi słowy, do szczęścia?

Dla chrześcijan Pismo Święte to nie tylko źródło objawienia, podstawa wiary, ale również nieodzowny punkt odniesienia do życia zgodnego z normami moralnymi. Chrześcijanie są przekonani, że w Biblii można znaleźć wskazówki i normy do właściwego działania i osiągnięcia pełni życia.

Temu przekonaniu można przedstawić wiele zarzutów. Pierwsza trudność to odrzucenie norm, obowiązków i przykazań, instynktowne u ludzi i dzisiaj szczególnie żywe. W dzisiejszym społeczeństwie pojawiają się równie mocno pragnienie pełni szczęścia i pragnienie nieograniczonej wolności, czyli chęć działania według własnej woli uwolnionej od wszelkiej normy. Dla niektórych ta nieograniczona wolność jest po prostu istotna, by osiągnąć pełne i prawdziwe szczęście. Według tej koncepcji godność osoby ludzkiej wymagałaby, by człowiek nie musiał akceptować jakiejkolwiek normy narzuconej z zewnątrz, ale żeby sam człowiek ustanawiał dowolnie i autonomicznie to, co uważa za słuszne i godne uwagi. W konsekwencji zespół norm obecny w Biblii, rozwój Tradycji i Magisterium Kościoła, które interpretuje i konkretyzuje te normy, pojawiają się jako przeszkody zagrażające szczęściu i od których trzeba się uwolnić.

Druga trudność pochodzi od samego Pisma Świętego. Teksty biblijne zredagowane co najmniej tysiąc dziewięćset lat temu należą do odległych epok, w których warunki życia były bardzo odmienne od dzisiejszych. Wiele aktualnych sytuacji i problemów było kompletnie nieznanych tym pismom i dlatego ktoś może pomyśleć, że nie mogą one dać stosownych odpowiedzi na te problemy. W konsekwencji, nawet jeśli uznaje się fundamentalną wartość Biblii jako tekstu natchnionego i normatywnego, niektórzy zachowują wobec tego faktu bardzo sceptyczną postawę, ponieważ uważają, że Biblia nie może być użyteczna w rozwiązywaniu wielu dzisiejszych problemów. Współczesna ludzkość spotyka się każdego dnia z delikatnymi problemami moralnymi stale stawianymi przez nauki ścisłe i globalizację. Nawet mocno wierzący mają wrażenie, że wiele z naszych dawnych pewników zostało anulowanych. Wystarczy pomyśleć o takich tematach jak przemoc, terroryzm, wojna, imigracja, podział dóbr, szacunek dla zasobów naturalnych, życia, pracy, seksualności, badań na polu genetycznym, rodziny lub życia wspólnotowego. Wobec tej złożonej problematyki starano się zmarginalizować Pismo Święte w całości lub w części. Również i w tym przypadku, chociaż z inną motywacją, odchodzi się mniej lub więcej od tekstu sakralnego i szuka rozwiązań wielkich i palących problemów dnia dzisiejszego przy pomocy innych środków. Papieska Komisja Biblijna już w 2002 roku, pod przewodnictwem ówczesnego Przewodniczącego Kardynała Józefa Ratzingera, postanowiła sprostać tematowi stosunku Biblii i moralności stawiając sobie następujące pytanie: jaka jest wartość i znaczenie natchnionego tekstu dla moralności naszych czasów, w których nie można pominąć wyżej wspomnianych trudności?

W Biblii znajduje się wiele norm, przykazań, praw, zbiorów kodeksów itd. Jednak uważna lektura pokazuje, że tego rodzaju normy nigdy nie są odizolowane, istniejące dla siebie samych, ale że zawsze należą one do określonego kontekstu. Można powiedzieć, że w antropologii biblijnej tym, co pierwszorzędne i podstawowe, jest działanie Boga, który uprzedza działanie człowieka, Jego dary łaski, Jego zachęta do wspólnoty. Kompleks normatywny jest konsekwencją wskazania człowiekowi, jaki jest właściwy sposób przyjęcia daru Bożego i życia nim. U podstaw tej biblijnej koncepcji znajduje się wizja osoby ludzkiej, takiej jaką stworzył Bóg. Nie jest ona nigdy odizolowanym bytem, ale stale znajduje się w zasadniczej i istotnej relacji do Boga i wspólnoty braci. Bóg stworzył człowieka na swój obraz: samo istnienie człowieka jest pierwszym i podstawowym darem, który otrzymał od Boga. W perspektywie biblijnej dyskusja na temat norm moralnych nie może być zawężona do nich samych, pojmowanych w sposób oderwany, ale powinna być zawsze włączona w kontekst biblijnej wizji ludzkiego istnienia.

Pierwsza część dokumentu stara się przedstawić to charakterystyczne ujęcie biblijne, w którym antropologia i teologia uzupełniają się wzajemnie. Idąc za kanonicznym porządkiem Biblii osoba ludzka pojawia się najpierw jako stworzenie, któremu Bóg dał życie, a potem pojawia się jako członek narodu wybranego, z którym Bóg zawarł szczególne przymierze, i w końcu jako brat i siostra Jezusa, Wcielonego Syna Bożego.

W drugiej części dokumentu ukazano, że w Piśmie Świętym nie można znaleźć tak po prostu rozwiązań dla wielu dzisiejszych problemów. Mimo to Biblia, chociaż nie daje gotowych rozwiązań, przedstawia kryteria, których zastosowanie pozwala znaleźć odpowiednie rozwiązania dla ludzkiego postępowania. Wskazano przede wszystkim na dwa podstawowe kryteria: zgodność z biblijną wizją ludzkiej istoty i zgodność z przykładem Jezusa, a potem inne kryteria szczegółowe. Faktycznie z całokształtu Pisma Świętego można wysnuć przynajmniej sześć mocnych linii, by dotrzeć do zasadniczych pozycji moralnych, które opierają się na biblijnym objawieniu: 1) otwarcie na różne kultury, a zatem na pewien uniwersalizm etyczny (kryterium zbieżności); 2) jednoznaczny sprzeciw wobec wartości, które są nie do przyjęcia (kryterium opozycji); 3) proces udoskonalenia ludzkiego sumienia, który można zauważyć wewnątrz każdego z obu Testamentów (kryterium postępu); 4) weryfikacja tendencji odsyłania decyzji moralnych do sfery wyłącznie subiektywnej, indywidualnej (kryterium wymiaru wspólnotowego); 5) otwarcie na absolutną przyszłość świata i historii, zdolne wyznaczyć głęboki cel i motywację moralnego działania (kryterium celowości); 6) uważne orzekanie, determinacja, zależnie od przypadku, o relatywnej lub absolutnej wartości zasad i przepisów moralnych (kryterium rozróżniania).

Wszystkie te kryteria, których spis jest reprezentatywny, ale nie wyczerpujący, są głęboko zakorzenione w Biblii. Ich aplikacja będzie mogła pomóc wierzącemu: chodzi o ukazanie, jakie są punkty, które biblijne objawienie ofiarowuje, żeby nam pomóc, dzisiaj, w delikatnym procesie moralnych wyborów.

Członkom Papieskiej Komisji Biblijnej wyrażam podziękowanie za ich cierpliwą i mozolną pracę. Mam nadzieję, że obecny tekst pomoże odkryć coraz bardziej fascynujące wartości autentycznego życia chrześcijańskiego i przyczyni się do uznania Biblii za niewyczerpany i zawsze aktualny skarbiec dla określenia słusznego postępowania, od którego zależy wynik i pełnia szczęścia poszczególnych osób i całej społeczności ludzkiej.

William Kardynał Levada

Przewodniczący

11 maja 2008

Święto Zesłania Ducha Świętego
                                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dzieło Biblijne - po co i dla kogo?

Z ks. prof. Henrykiem Witczykiem, przewodniczącym Dzieła rozmawia ks. Wojciech Pikor

 We wrześniu 2005 roku został Ksiądz Profesor wybrany na przewodniczącego Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Tamto spotkanie założycielskie podczas zjazdu Stowarzyszenia Biblistów Polskich było poprzedzone latami pracy Księdza nad powstaniem Dzieła. Skąd zrodził się ten pomysł?

 Wychodząc naprzeciw postulatom Soboru bibliści polscy od dawna podejmowali inicjatywę powołania ogólnopolskiego Dzieła Biblijnego. Dużo mówiło się na ten temat podczas dorocznych sympozjów biblijnych. Jednak z powodu różnorodnych trudności jedynie w Warszawie powstawał Katolicki Ośrodek Apostolstwa Biblijnego oddziałujący na dwie sąsiednie diecezje. Niemniej jednak w wielu diecezjach podejmowano różne inicjatywy w zakresie duszpasterstwa biblijnego (np. niedziela i tygodnie biblijne, rok Biblii).

Wsłuchując się w nauczanie Jana Pawła II w kontekście Wielkiego Jubileuszu roku 2000 oraz wczytując w papieski program na Trzecie Tysiąclecie coraz bardziej zdawałem sobie sprawę z tego, jak bardzo Ojciec Święty podkreśla rolę Słowa Bożego w życiu Kościoła i w życiu każdego chrześcijanina. W 1993 roku Papieska Komisja Biblijna wydała niezwykle ważny dokument „O interpretacji Biblii w Kościele", w którym nie tylko postuluje korzystanie z nowych metod badawczych w egzegezie Pisma świętego, ale domaga się od biblistów czegoś niezwykle ważnego: interpretacji Pisma świętego w Kościele i dla Kościoła. Chodzi tu nade wszystko o ogromnie ważny proces aktualizacji Słowa Bożego, co przez Papieża jest postrzegane jako zadanie dla biblistów.

Inspirowany nauczaniem Jana Pawła II oraz dokumentem Papieskiej Komisji Biblijnej wielekroć na temat aktualizacji Słowa Bożego w Kościele rozmawiałem z ks. prof. Józefem Kudasiewiczem i innymi biblistami w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Coraz wyraźniej stawało się dla nas oczywiste, że należy powołać ogólnopolskie stowarzyszenie, które miałoby możliwość prowadzenia apostolatu biblijnego w każdej diecezji i parafii, a także podejmowałoby trud aktualizacji Słowa Bożego w naszym Kościele.

Jak wyglądała droga od pomysłu stworzenia Dzieła Biblijnego do jego realizacji?

W maju w roku 2003 na posiedzeniu Sekcji Biblijnej w Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski (przewodniczy jej Ks. Abp. Marian Gołębiewski) ks. prof. Józef Kudasiewicz (jako członek tej Sekcji) zgłosił postulat powołania Dzieła Biblijnego. Postulat ten został przyjęty.

W dniu 10 czerwca 2003 ks. abp Marian Gołębiewski zlecił mi podjęcie prac mających na celu opracowanie statutu i zorganizowanie Dzieła Biblijnego w Polsce. Prace nad statutem trwały dosyć długo. W dniu 22 września 2004 roku podczas specjalnej audiencji w Placu św. Piotra w Rzymie - mając prawie już gotowy statut - otrzymałem apostolskie błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II dla tworzonego Dzieła Biblijnego. Konferencja Episkopatu Polski na 332 zebraniu plenarnym w dniach 17 i 18 czerwca 2005 zatwierdziła statut Dzieła Biblijnego na okres trzech lat. We wrześniu tego samego roku odbyło się podczas sympozjów biblistów polskich w Łowiczu zebranie założycielskie, na którym wybrano mnie na przewodniczącego Dzieła oraz pozostałych członków zarządu, którymi są ks. dr hab Krzysztof Bardski, ks. prof. Stanisław Hałas, ks. dr Artur Malina oraz ks. dr hab. Zdzisław Pawłowski. Elekcje zostały zatwierdzone przez Biskupów Polskich obradujących we Wrocławiu w dniu 25 września 2005 roku. Już 17 listopada Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwik Dorn wydał rozporządzenie o nadaniu Dziełu erygowanemu przez Konferencję Episkopatu Polski osobowość prawną, które weszło w życie z dniem ogłoszenia go w „Dzienniku Ustaw" 9 grudnia 2005 roku (nr 241 poz. 2031). Pierwsze spotkanie zarządu Dzieła Biblijnego odbyło się 2 stycznia 2006 roku w Warszawie. Ustalono na nim m. in. najważniejsze kierunki działań. 30 stycznia na posiedzeniu plenarnym Episkopatu ks. abp Marian Gołebiewski zwrócił się wraz ze mną do wszystkich biskupów diecezjalnych z prośbą o ustanawianie Dzieła Biblijnego w diecezjach oraz o powoływanie moderatorów diecezjalnych, ich zastępców i współpracowników. W odpowiedzi wszyscy biskupi diecezjalni ustanowili struktury Dzieła i powołali moderatorów w swoich diecezjach. Dnia 8 kwietnia tego roku - w pierwszą rocznicę pogrzebu sługi Bożego Jana Pawła II - odbył się w Warszawie Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Członków Założycieli i Moderatorów Diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Skoro mówimy o osobowości prawnej Dzieła, proszę powiedzieć, w jaki sposób można się z nim kontaktować?

Siedziba zarządu i sekretariatu DB mieści się w Lublinie, ul. Czwartaków 10 m. 4; 20-045 LUBLIN (tel. 081 445 38 27; e-mail: dzielbib@kul.lublin.pl Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć ). Oprócz tego zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.biblista.pl 

Jakie miejsce w strukturach Kościoła w Polsce zajmuje dzieło Biblijne?

Dzieło Biblijne jest stowarzyszeniem, które ma pięcioosobowy zarząd oraz 40 moderatorów diecezjalnych. Są to bibliści mający odpowiednie przygotowanie w zakresie apostolatu Słowa Bożego. Każdy z moderatorów winien zatroszczyć się o odpowiednią formację biblijną swoich najbliższych współpracowników oraz moderatorów dekanalnych i parafialnych. Rzetelnie przygotowani moderatorzy będą organizować dla wszystkich chętnych w diecezji bądź w dekanatach czy parafiach regularne warsztaty biblijne, Szkoły Słowa Bożego, kręgi biblijne, spotkania ze Słowem Bożym metodą lectio divina i inne. Osoby uczestniczące w tych formach apostolatu biblijnego systematycznie uczestniczyły będą mogły stać się członkami stowarzyszenia. Członkostwo będzie im gwarantowało dalszą, pogłębioną formację biblijną, a nade wszystko umożliwi im korzystanie z wielu materiałów i publikacji opracowywanych pod patronatem Dzieła Biblijnego.

Czy jest nadzieja, że Dzieło Biblijne wniesie jakąś nową jakość w polskie duszpasterstwo? 

Pierwszymi adresatami naszej działalności są duszpasterze, którzy niosą Słowo Boże wiernym. Pragniemy im służyć wszelką pomocą, aby w słowach Pisma Świętego najpierw oni sami łatwiej odkrywali żywe Słowo Boże, a następnie pomagali wiernym w osobistej rozmowie ze Słowem, które ma osobowy charakter (jak uczył już Orygenes) i uobecnia wśród nas uwielbionego Chrystusa. Przejście od czytania Pisma świętego jako tekstu zawierającego prawdy i prawo Boże do rozmowy z Bogiem żywym, który przez słowa Pisma objawia prawdę o człowieku, wyjawia mu swą wolę, ale także pozwala mu doświadczyć swej mocy, miłości i Obecności - to zasadniczy cel naszego współdziałania z duszpasterzami. Tego rodzaju pogłębienie relacji kapłan - Pismo Święte bez wątpienia będzie miało znaczący wpływ na jakość polskiego duszpasterstwa. Jakkolwiek wymaga ono dłuższego czasu i wytrwałej realizacji odpowiednich programów formacji biblijnej w seminariach, a także w ramach kształcenia permanentnego duchowieństwa.

W wielu krajach europejskich działają podobne stowarzyszenia. Na ile polskie Dzieło Biblijne jest im bliskie, a na ile różni się od nich?

Poznajemy szczegółowo stosowane dotychczas przez tamte stowarzyszenia formy apostolatu biblijnego. Szczególnie działalność szkoleniową, wydawniczą i zwłaszcza ostatnio bardzo popularną działalność szkoleniowo-pielgrzymkową. Mamy świadomość, że wydawanie Pisma Świętego, co dotychczas było priorytetem w działalności niektórych stowarzyszeń w krajach europejskich, nie stanowi szczególnego wyzwania w Polsce. Pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz do krajów związanych z Biblią prowadzą liczne, wyspecjalizowane w tej materii biura. Dlatego też w toku dyskusji prowadzonej na forum zarządu dzieła, jak i przy okazji ogólnopolskich spotkań z moderatorami diecezjalnymi Dzieła, ustalone zostały następujące kierunki naszego działania:

- tworzenie wspólnot Słowa Bożego,

- prowadzenie kręgów biblijnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;

- proponowanie biblijnych materiałów katechetycznych i lepsze ubiblijnienie istniejących katechez poprzez proponowanie katechetom uczestnictwa w warsztatach biblijno-katechetycznych),

- przygotowywanie jak największej rzeszy wiernych do liturgii niedzielnej Mszy św. Winna temu służyć audycja  „Szukając Słowa Bożego" w Radiu Maryja, która będzie nadawana od 20 października w każdy piątek w godz. 18.10-19.30,

- cykliczny program telewizyjny „W Namiocie Słowa", który od od 21 października będzie nadawany w Telewizji TRWAM. Winien on zachęcać do systematycznego czytania Pisma świętego metodą lectio continua. Będzie to czyniło poprzez wyjaśnianie orędzia poszczególnych rozdziałów, ukazywanie ich oddziaływania na europejską kulturę i sztukę, a zwłaszcza jego aktualności i doniosłości dla chrześcijańskiego życia we współczesnym świecie,

- prowadzenie regularnie ubogacanej nowymi materiałami oraz wspomnianej już interaktywnej strony internetowej (www.biblista.pl), na której udostępniane są między innymi pomoce do lectio divina, katechezy biblijne, komentarze do czytań niedzielnej Liturgii Słowa, krótki komentarz do Słowa Bożego na każdy dzień; materiały do homilii. Na tej stronie każda diecezja posiada swoją własną podstronę.

W nazwie Dzieła pojawia się imię Jana Pawła II. Czy nie obawia się Ksiądz Profesor, że Dzieło będzie kolejnym „pomnikiem" wystawionym Papieżowi? Jakie motywy kryją się za wyborem takiego patrona?

Przeciwnie, codziennie modlę się o to, aby Dzieło Biblijne było żywym pomnikiem, który wyrasta z przełomu, jakiego w biblistyce dokonał Jan Paweł II - słusznie nazywany przez biblistów Papa Sacrae Paginae. To za jego pontyfikatu i ogromnej mierze dzięki jego osobistemu wkładowi w dzieło interpretacji Biblii, uznano konieczność stosowania - obok metody historyczno-krytycznej - także innych metod i podejść (głównie chodzi tu o metodę narratywną i retoryczną), przywrócono obowiązywalność w egzegezie zasady jedności Pisma Świętego, zasadę kanoniczności,  konieczność uwzględniania interpretacji Ojców i współczesnego nauczania Kościoła oraz dokonywania aktualizacji Słowa Bożego odkrytego na kartach Pisma. Wszystko to sprawia, że Pismo Święte, które w XX wieku stało się przede wszystkim księgą starożytności żydowsko-chrześcijańskiej, i było głównie przedmiotem badań historyczno-krytycznych na uniwersytetach, może odzyskać swe dominujące miejsce w życiu Kościoła. Rzecz jasna, zachowuje ono swoją wiarygodność historyczną i jest nadal badane na uniwersytetach przez tzw. morfokrytyków badających historię powstawania ksiąg. Nie można jednak zapomnieć, że Biblia jest nade wszystko wielkim opowiadaniem, które dzięki słowom oraz działaniu Ducha Świętego uobecnia historię zbawienia: otwiera ją przed i dla człowieka współczesnego. Analiza narracyjna i retoryczna pozwala mu w niej uczestniczyć - aktualizuje ją dla niego.

Krótko mówiąc, to za sprawą Soboru Watykańskiego II i jego gorliwego realizatora, jakim był Jan Paweł II, Pismo Święte jest przez nas dzisiaj pojmowane nie tylko jako święta Księga (szacowny dokument literacko-historyczny), ale jako Obecność uwielbionego Chrystusa. Rzecz jasna, jest taką Obecnością nie wtedy gdy zamknięte leży na półce, ale gdy jest czytane (lectio) i rozważane (meditatio) we wspólnocie (wiary) z całym Kościołem, a następnie inspiruje modlitwę i kontemplację (oratio et contemplatio) oraz działanie (actio) człowieka.

Modlę się, aby z każdym dniem, tygodniem, miesiącem i rokiem Dzieło Biblijne rozwijało się tak pod względem dynamiki działania jak i pod względem ilości osób mających prawo przynależenia do niego. Mam nadzieję, że w ten sposób Dzieło to stanie się żywym, ciągle powiększającym się i coraz wspanialszym pomnikiem Ojca świętego Jana Pawła II. Jego apostolskie błogosławieństwo leży u podstaw istnienia Dzieła. Udzielił go na Placu św. Piotra w Rzymie w dniu 22 września 2004 roku, błogosławiąc przedstawiony mu przeze mnie, przygotowany już i gotowy do zatwierdzenia projekt statutu.

Z każdym dniem przekonuję się o jego wstawiennictwie z nieba i wspieraniu nas - zarządu i moderatorów - w podejmowanych działaniach, w pokonywaniu trudności, w docieraniu do coraz to nowych osób, wspólnot, redakcji czasopism i mediów elektronicznych jako życzliwych współpracowników w apostolstwie Słowa Bożego. Wierzę, że Dzieło Biblijne - tak bardzo potrzebne w Polsce - nie tylko będzie z godnością nosiło imię Papieża, ale z każdym dniem będzie się coraz wyraźniej stawać Dziełem Biblijnym Jana Pawła II.

Jakie motywy kryją się za uczynieniem hasłem Dzieła Biblijnego słów zaczerpniętych z Księgi Mądrości: „Panie, któryś wszystko uczynił swoim słowem"? Dlaczego właśnie to zdanie z Biblii?

Hasło stanowią słowa otwierające dziewiąty rozdział Księgi Mądrości nawiązujące do zaistnienia świata i człowieka. Zdaniem tym natchniony autor wychwala Stwórcę, który obdarzył człowieka władzą nad światem. Równocześnie, aby dobrze spełniać swe zadanie, prosi Boga o mądrość „która tron dzieli" z Najwyższym. Mądrość Boża jest człowiekowi koniecznie potrzebna, aby mógł poznać Boże zamysły, gdyż pozbawiony jej człowiek jest słaby, jego myślenie pozostaje zawodne i z trudem pozwala mu poznawać rzeczy ziemskie, nie mówiąc o niebiańskich. Ona zaś niesie poznanie nie tylko tego, co stworzone, ale samego Boga działającego, Jego woli, tego, co jest Mu miłe.

W świetle Nowego Testamentu powyższy werset nabiera jeszcze głębszego sensu. Bowiem tak stwórcze „słowo" jak i „mądrość" - wychodzące z ust Stworzyciela - to formy działania Osoby, którą jest odwieczne „Słowo, które na początku było u Boga i było Bogiem", przez które „świat stał się", co w prologu do swojej Ewangelii uświadamia nam św. Jan. Gdy nadeszła pełnia czasów, to odwieczne „Słowo stało się ciałem" i „przyszło do swojej własności". Wszystkim, którzy „Je przyjęli", wierząc, że zostało posłane przez Ojca, „dało moc, aby stawali się dziećmi Bożymi" - nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, Jednorodzonym Synu Bożym.

Tak więc w haśle odwołujemy się do Pana Boga, który objawia się w Osobie odwiecznego Słowa, Jednorodzonego Syna Bożego, a On z kolei jest dla nas dzisiaj obecny pod postacią słów Pisma Świętego. Jak to trafnie ujął abp Stanisław Gądecki - „Bóg jest sensem Pisma świętego". Dzieło ma wspierać w odkrywaniu tego najgłębszego sensu ksiąg Biblii, czyli de facto w odkrywaniu Obecności Boga wokół nas.

Na odkryciu tej Obecności się nie kończy. Winna ona prowadzić do działania - do czynu, do chrześcijańskiej aktywności w świecie współczesnym, do tworzenia kultury miłości i solidarności - najpierw w naszych rodzinach, parafiach, diecezjach, ojczyźnie.

Jest Ksiądz profesor nie tylko wykładowcą Pisma Świętego, ale też jej gorącym popularyzatorem. Stąd pytanie, które zadaje sobie pewnie wielu wierzących w Chrystusa: dlaczego czytać Biblię?

W świetle tego wszystkiego co powiedziałem wyżej, odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, aby człowiek nie był sam! Pan Jezus głosił: „Bliskie jest Królestwo Boże!" (Mk 1,15). Co więcej, „Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest" (Łk 17,21). Przyniesione przez Niego Królestwo to aktywna i miłująca Obecność Boga. Przyszła ona do ludzi w osobie Jezusa. Dzisiaj królewska Obecność Boga przychodzi do nas pod postacią natchnionych słów Pisma świętego, w których rozbrzmiewa aktualne Słowo Boga, uaktywnia się Jego moc i miłość. Każdy wierzący winien wcześniej czy później doświadczyć tej właśnie miłującej i pełnej mocy Obecności Boga w jego życiu, w życiu jego rodziny i w dziejach wspólnoty wiary - w dziejach Kościoła.

Po drugie, czytamy Pismo święte, aby w tej wielkiej historii zbawienia, jaką ono przed nami uobecnia, odkryć swoją rolę. Historia ta dzieje się także dzisiaj, a nasze zbawienie zależy od aktywnego w niej uczestnictwa. Krótko mówiąc, czytamy Pismo święte po to, aby jak najlepiej odpowiedzieć na Boże wezwanie do czynu - do działania, a w gruncie rzeczy do współdziałania z Bogiem, który nieustannie swoim Słowem „czyni wszystko nowe" (Ap 21,5).

(źródło: Biblista.pl/Pelplin )

Copyright © by Dzieło Biblijne

Udostępnij w : Wyślij znajomemu

Partnerzy naukowi:

WSB-NLU
Centrum JP2

Partner fundacji:

Bank PEKAO SA


Patroni:

PC World Komputer Przewodnik Katolicki

Wsparcie modlitewne:

Karmelitanki Bose


© Fundacja "Opoka" 1997-2017